اجرای سامانه اعلام کد اضطراری در بیمارستان قائم مشهد

سامانه اعلام کد اضطراری در دی ماه ۱۳۹۷ با ۷۳ دستگاه احضار کننده و ۵ دستگاه اعلام کننده در بخش های بیمارستان قائم (عج) مشهد عملیاتی گردید.

این سامانه با استفاده از بستر شبکه کامپیوتری بیمارستان عملیات فراخوان را انجام می دهد و توانست بخش های پراکنده این بیمارستان را پوشش دهد.

بخش قلب
اتاق عمل زنان
دستگاه اعلام کننده در ساختمان نگهبانی درب احمد آباد
واحد CSR
سرور سامانه اعلام کد در اتاق سرور بیمارستان
پنل تحت وب مانیتورینگ و گزارش گیری سامانه اعلام کد اضطرارای
یک دستگاه احضار کننده و دو دستگاه اعلام کننده در خدمات پرستاری