سیستم احضار پرستار سیمی

تجهیزات سیستم احضار پرستار سیمی از طریق کابل 4 زوج به یکدیگر متصل و عملیات فراخوان پرستار را انجام میدهد. در این مدل پس از هر احضار شماره تخت و اتاق بیمار در نمایشگر اعلام می گردد.

Showing all 22 results