کاتالوگ فارسی سیستم احضار پرستار صامت و صامت بیسیم ( Nurse call system Catalog – FA)

 English Catalog of Nurse call system and wireless Nurse call system (Nurse call system Catalog – EN)

کاتالوگ سامانه اعلام کد اضطراری بیمارستانی (Emergency code announcer Catalog)