سامانه اعلام کد اضطراری

سامانه اعلام کد امکان ارتباط سریع و مطمئن با گروه های ویژه بیمارستانی که اغلب جایگاه ثابتی ندارند مانند گروه احیاء، آتش نشانی، نگهبانی، بحران و تاسیسات را به جهت فراخوان در شرایط اضطراری فراهم می آورد.

Showing all 6 results