معرفی شرکت

شرکت توان پرتو در سال ۱۳۸۷ به عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده و هدف از تاسیس آن طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی در حوزه مدیریت انرژی و تجهیزات بیمارستانی بوده است.

این شرکت با سال‌ها تجربه در زمینه طراحی تجهیزات الکترونیکی، راه‌اندازی پروژه‌های متعدد صنعتی و همکاری با شرکت های داخلی و بین المللی با در اختیار داشتن پرسنل متخصص، کوشا، کارآمد و توجه مستمر به اصل تربیت نیروی انسانی، پیشرفت و آبادانی مهین عزیزمان را در مرتبه نخست اهداف خویش قرارداده است.

همچنین واحد تحقیق و توسعه این شرکت به عنوان واحد فناور با نظارت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پارک علم و فناوری سلامت فعالیت دارد.

 

شرکت های همکار :

شرکت صحت تجهیز آزماشرکت تسلا الکترونیک

مراکز درمانی اجرا شده :

نام بیمارستانشهراستانبخش بسترینام و مدل سیستم
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویزایشگاه LDR احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان دکتر علی شریعتیمشهدخراسان رضویجراحی عمومیاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امام خمینی (ره)بندرعباسهرمزگانبخش ICUاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان خصوصی شهسوارتنکابنمازندرانبخش CCUاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان ابن سینا ارتشهمدانهمدانبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امام خمینی (ره)بندرعباسهرمزگانبخش CCUاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویبخش داخلی 3احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان ابن سینا ارتشهمدانهمدانبخش زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شمس الشموس ارتشمشهدخراسان رضویبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان خصوصی شهسوارتنکابنمازندرانبخش ICUاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویجراحی اعصاباحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان ابن سینا ارتشهمدانهمداناورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان نبی اکرم (ص)عسلویهبوشهراورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویبخش اطفالاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امام سجاد (ع)مشهدخراسان رضویزایشگاه LDR احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویتمام بخش هاسامانه اعلام کد اضطراری
بیمارستان امام خمینی (ره)بندرعباسهرمزگاناورژانساحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امام سجاد (ع)مشهدخراسان رضویبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امام رضا (ع)لارستانفارسجراحی زناناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان طالقانیتربت جامخراسان رضویداخلی و ICUاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان صوفیامشهدخراسان رضویجراحی عمومیاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان مهر مادرتربت جامخراسان رضویزایشگاه LDR احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویبخش اطفالاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویاورژانس مرداناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویاورژانس زناناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویICU استروک1احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویICU استروک2احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویبستری زناناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویبستری مرداناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویICU 1احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویICU 2احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان سجادیهتربت جامخراسان رضویبخش عفونیاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان بانک ملی مشهدخراسان رضویاورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز درمانی چهاردانگهتهرانتهراندیالیزاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان خصوصی هراتهراتافغانستان- هراتسه بخش 27 تختهاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان دولتی کابلکابلافغانستان- کابلدو بخش 24 تختهاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان دولتی کابلکابلافغانستان- کابلهشت بخش 32 تختهاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)کاشمرخراسان رضویتمام بخش هاسامانه اعلام کد اضطراری
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش اورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امام رضا (ع)بندرعباسهرمزگانبخش جراحی مرداناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان شهدا صالح آبادصالح آباد خراسان رضوی بستری مردان و زناناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان شهید بهشتیقروهکردستان بستری مردان و زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امدادی ابهرابهرزنجاناورژانساحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امدادی ابهرابهرزنجاندرمان حاداحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش زایشگاهاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش داخلیاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان پارسشیرازفارسبخش زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان موسی بن جعفر (ع) مشهدخراسان رضویهمودیالیزاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان موسی بن جعفر (ع) مشهدخراسان رضویبخش CCUاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شهدای سروستانسروستانفارساورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز درمانی فولاد بافتبافتکرماندرمانگاهاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امام رضا (ع)مشهدخراسان رضویبخش پوستاحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز جراحی دکتر بختیاریایلامایلامبستری جراحیاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش اطفالاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش دیالیزاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش CCUاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شهید بهشتی همدانهمدانهمدانبخش دیالیزاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شهید بهشتی همدانهمدانهمدانبخش داخلی 8احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان منطقه ای ارتشارومیهآذربایجان غربیبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان منطقه ای ارتشارومیهآذربایجان غربیبخش زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسبخش زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسبخش داخلی 1احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسبخش اتفاقاتاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسICU4احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شمالآملمازندرانبخش جراحیاحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز نگهداری سالمندان مهریزدیزدمردان و زناناحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز قلب تهرانتهرانتهرانبخش داخلی قلباحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویبخش داخلی 2احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویبخش اعصاب 3احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان موسی بن جعفر (ع) مشهدخراسان رضویبخش قلباحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان دکتر علی شریعتیمشهدخراسان رضویاورژانساحضار پرستار بیسیم صامت