لیست پروژه های انجام شده تا خرداد 1401 بروزرسانی شده است

نام بیمارستانشهراستانبخش بسترینام و مدل سیستم
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویزایشگاه LDR احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان دکتر علی شریعتیمشهدخراسان رضویجراحی عمومیاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امام خمینی (ره)بندرعباسهرمزگانبخش ICUاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان خصوصی شهسوارتنکابنمازندرانبخش CCUاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان ابن سینا ارتشهمدانهمدانبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امام خمینی (ره)بندرعباسهرمزگانبخش CCUاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویبخش داخلی 3احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان ابن سینا ارتشهمدانهمدانبخش زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شمس الشموس ارتشمشهدخراسان رضویبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان خصوصی شهسوارتنکابنمازندرانبخش ICUاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویجراحی اعصاباحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان ابن سینا ارتشهمدانهمداناورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان نبی اکرم (ص)عسلویهبوشهراورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویبخش اطفالاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امام سجاد (ع)مشهدخراسان رضویزایشگاه LDR احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویتمام بخش هاسامانه اعلام کد اضطراری
بیمارستان امام خمینی (ره)بندرعباسهرمزگاناورژانساحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امام سجاد (ع)مشهدخراسان رضویبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امام رضا (ع)لارستانفارسجراحی زناناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان طالقانیتربت جامخراسان رضویداخلی و ICUاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان صوفیامشهدخراسان رضویجراحی عمومیاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان مهر مادرتربت جامخراسان رضویزایشگاه LDR احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویبخش اطفالاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویاورژانس مرداناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویاورژانس زناناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویICU استروک1احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویICU استروک2احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویبستری زناناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویبستری مرداناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویICU 1احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان نهم دیتربت حیدریهخراسان رضویICU 2احضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان سجادیهتربت جامخراسان رضویبخش عفونیاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان بانک ملی مشهدخراسان رضویاورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز درمانی چهاردانگهتهرانتهراندیالیزاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان خصوصی هراتهراتافغانستان- هراتسه بخش 27 تختهاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان دولتی کابلکابلافغانستان- کابلدو بخش 24 تختهاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان دولتی کابلکابلافغانستان- کابلهشت بخش 32 تختهاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)کاشمرخراسان رضویتمام بخش هاسامانه اعلام کد اضطراری
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش اورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امام رضا (ع)بندرعباسهرمزگانبخش جراحی مرداناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان شهدا صالح آبادصالح آباد خراسان رضوی بستری مردان و زناناحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان شهید بهشتیقروهکردستان بستری مردان و زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امدادی ابهرابهرزنجاناورژانساحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امدادی ابهرابهرزنجاندرمان حاداحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش زایشگاهاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش داخلیاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان پارسشیرازفارسبخش زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان موسی بن جعفر (ع) مشهدخراسان رضویهمودیالیزاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان موسی بن جعفر (ع) مشهدخراسان رضویبخش CCUاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شهدای سروستانسروستانفارساورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز درمانی فولاد بافتبافتکرماندرمانگاهاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امام رضا (ع)مشهدخراسان رضویبخش پوستاحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز جراحی دکتر بختیاریایلامایلامبستری جراحیاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش اطفالاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش دیالیزاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امیرالمومنین (ع)بوشهربوشهربخش CCUاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شهید بهشتی همدانهمدانهمدانبخش دیالیزاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شهید بهشتی همدانهمدانهمدانبخش داخلی 8احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان منطقه ای ارتشارومیهآذربایجان غربیبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان منطقه ای ارتشارومیهآذربایجان غربیبخش زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسبخش زناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسبخش مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسبخش داخلی 1احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسبخش اتفاقاتاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان علی اصغر (ع)شیرازفارسICU4احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان شمالآملمازندرانبخش جراحیاحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز نگهداری سالمندان مهریزدیزدمردان و زناناحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز قلب تهرانتهرانتهرانبخش داخلی قلباحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویبخش داخلی 2احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان قائم (عج)مشهدخراسان رضویبخش اعصاب 3احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان موسی بن جعفر (ع) مشهدخراسان رضویبخش قلباحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان دکتر علی شریعتیمشهدخراسان رضویاورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان موسی بن جعفر (ع) مشهدخراسان رضویتصویربرداریاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان فاطمه الزهرا (س) اهوازخوزستانمردان و زناناحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز جراحی آریاشهرکردچهارمحال و بختیاریبستریاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان کودکانبندر عباسهرمزگاناطفالاحضار پرستار سیمی صامت
بیمارستان چمرانشیرازفارسزناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان بوعلی سینا خرم درهزنجاناطفالاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان بوعلی سینا خرم درهزنجانداخلیاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان پاستور بمبمکرمانداخلی 1احضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان پاستور بمبمکرمانجراخی مرداناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان ابوالفضل (ع)کاشمرخراسان رضویاورژانساحضار پرستار بیسیم صامت
مرکز دیالیز آرادشیرازفارسدیالیز مرداناحضار پرستار سیمی صامت
مرکز دیالیز آرادشیرازفارسدیالیز زناناحضار پرستار سیمی صامت
مرکز جراحی چشم آبان اصفهاناصفهانچشماحضار پرستار بیسیم صامت
کلینیک پارک نشاطکرمانکرمانبستری عمومیاحضار پرستار بیسیم صامت
کلینیک درمان زنان طهوراقمقمزناناحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان امام سجاد (ع)مشهدخراسان رضویدیالیزاحضار پرستار بیسیم صامت
بیمارستان سجادیهتربت جامخراسان رضویتمام بخش هاسامانه اعلام کد اضطراری