سیستم احضار پرستار مکالمه ای

تجهیزات سیستم احضار پرستار مکالمه ای از طریق کابل 4 زوج (CAT6) به یکدیگر متصل و عملیات فراخوان پرستار را انجام میدهد. در این مدل پس از هر احضار شماره تخت و اتاق بیمار در نمایشگر تلفن احضار پرستار نمایش و بصورت صوتی اعلام می شود و پرستار با برداشتن گوشی تلفن با بیمار صحبت کرده و از درخواست بیمار مطلع می گردد.

در حال نمایش 4 نتیجه