نمایشگر دیجیتال وایرلس احضار پرستار

بیمارستان بهشتی همدان


سیستم احضار پرستار بیسیم در آبان 1400با 33 تخت و 5 سرویس بهداشتی در بیمارستان شهید بهشتی همدان اجرا گردید.

کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی
کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی

کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی

کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی

نمایشگر دیجیتال وایرلس احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال وایرلس احضار پرستار
کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی
کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی