اجرای سامانه اعلام کد اضطراری در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) کاشمر

سامانه اعلام کد اضطراری در فروردین ماه 1400 با 8 دستگاه احضار کننده و 1 دستگاه اعلام کننده در بخش های بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) کاشمر عملیاتی گردید.

دستگاه فراخوان کد اضطراری – بخش اورژانس
دستگاه اعلام کننده جهت ارتباط با پیجر سراسری بیمارستان- خدمات پرستاری
سرور مرکزی سامانه اعلام کد
دستگاه فراخوان کد اضطراری – بخش دیالیز
دستگاه فراخوان کد اضطراری – بخش بستری مردان