پروانه ساخت تجهیزات پزشکی شرکت توان پرتو
پروانه ساخت تجهیزات پزشکی از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت
IEC60601 احضار پرستار
تاییدیه استاندارد IEC60601-1
گواهینامه ISO13485 در مدیریت کیفیت تولید تجهیزات پزشکی
جواز تاسیس از وزارت صمت
TAVAN PARTO ISO9001
گواهینامه ISO9001 در اجرا سیستم مدیریت کیفیت تولید