اجرای سیستم احضار پرستار صامت در بخش اورژانس و درمان حاد بیمارستان امدادی ابهر

سیستم احضار پرستار سخنگو در مرداد 1400با 28 تخت و 4 سرویس بهداشتی در 2 بخش  بیمارستان امدادی ابهر اجرا گردید.

کلید کنسولی احضار پرستار
کلید کنسولی احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال احضار پرستار
ترمینال باکس و نمایشگر دیجیتال احضار پرستار
ترمینال باکس و نمایشگر دیجیتال احضار پرستار