احضار پرستار


سیستم احضار پرستار سخنگوی بیومدیکال در خرداد ماه ۱۳۹۷ با ۳۱ تخت و ۸ سرویس بهداشتی در بخش داخلی ۳ بیمارستان قائم (عج) مشهد اجرا گردید.

بخش داخلی ۳ بیمارستان قائم
پنل نمایش احضار پرستار
کلید های کنسولی احضار پرستار
کلید کششی سرویس بهداشتی
کلید کششی در حالت احضار
تابلو ترمینال باکس ۴۵ تخت احضار پرستار
کلید کنسل درخواست های احضار اتاق