نمونه نقشه کابل کشی سیستم احضار پرستار صامت سیمی بر اساس ضوابط نشریه شماره ۸۹ مقررات ملی تاسیسات برق بیمارستان

نقشه سیم کشی احضار پرستار
DWGPDF

نشریه شماره ۸۹ مقررات ملی تاسیسات برق بیمارستان (استاندارد اجرای سیستم احضار پرستار بیمارستان)

ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی (کلاس خطر وسایل پزشکی بر اساس پیشنهادات سازمان هماهنگ سازی جهانی)

استاندارد اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران (الزام تجهیز بیمارستان ها به سیستم احضار پرستار و سامانه اعلام کد اضطراری)

استاندارد اعتباربخشی مراکز دارای دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل IPD (الزام تجهیز مراکز IPD به سیستم احضار پرستار)