اجرای سیستم احضار پرستار در بخش جراحی عمومی بیمارستان شریعتی مشهد

سیستم احضار پرستار سخنگوی بیومدیکال در اسفند ماه ۱۳۹۶ با ۵۷ تخت و ۶ سرویس بهداشتی در بخش جراحی عمومی بیمارستان شریعتی مشهد اجرا گردید.

بخش جراحی عمومی بیمارستان شریعتی

پنل های احضار کننده این سیستم بر روی کنسول های سرتخت دوگاز شرکت فرسار تجارت اجرا شده است.

احضار پرستار کنسولی
پنل نمایش احضار پرستار
پنل نمایش احضار پرستار

 

تابلو ترمینال باکس ۶۰ تخت
کلید احضار پرستار کششی سرویس بهداشتی