چراغ سر درب احضار پرستار

اجرای سیستم احضار پرستار صامت در 2 بخش بیمارستان شهدای صالح آباد

سیستم احضار پرستار سخنگو در خرداد 1400با 30 تخت و سرویس بهداشتی در 2 بخش  بیمارستان شهدای صالح آباد اجرا گردید.

کلید احضار توکار - احضار پرستار
کلید احضار توکار – احضار پرستار
کلید کنسل توکار - احضار پرستار
کلید کنسل توکار – احضار پرستار
چراغ سر درب احضار پرستار
چراغ سر درب احضار پرستار
ترمینال باکس 30 تخت و سرویس احضار پرستار
ترمینال باکس 30 تخت و سرویس احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال احضار پرستار

استاندارد اجرای سیستم احضار پرستار طبق نشریه شماره 89 مقررات ملی تاسیسات برق بیمارستان

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖزا و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻋﻼﻣﺖزا و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر، ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﯾﻢ دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤـﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

1- ﺳﯿﺴﺘﻢ احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر از ﻧﻮع دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری ﺳﺎده

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رود ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

1-1 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

– ﻧﻮﻣﺮاﺗﻮر ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، از ﻧﻮع دﯾﻮاری ﺗﻮﮐﺎر، روﮐﺎر ﯾﺎ روﻣﯿﺰی، ﺑـﺎ ﭼﺮاﻏﻬـﺎی ﺳـﯿﮕﻨﺎل و ﺑﯿـﺰر، وﻟﯽ ﺑﺪون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﺧﺒﺮ.

– ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻧﻮع اﯾﻤﻦ و ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﻬﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت، وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف.

– ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ ﺟﻨﺐ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎران از ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺎر، ﺑﺪون رﻟﻪ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐـﺎﻧﮑﺘﻮر ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﺮای ﺷﺴـﺘﯽ ﮔﻼﺑـﯽ و ﺑـﺎ ﮐﺎﺑـﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﺗﻮاﻟﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎران و ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻧﻮع ﮐﺸﺸﯽ ﺗﻮﮐﺎر ﺑـﺎ ﻗـﻼب ﮐﺸـﺶ و زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط، و ﺑﺪون رﻟﻪ.

– ﭘﻼک ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در ﺟﻨﺐ در ورودی در داﺧﻞ ﻫﺮ اﺗﺎق، از ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ و رﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط

– ﭼﺮاغ ﺳﺮ در ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر در ﻫﺮ اﺗﺎق در راﻫﺮو.

2-1 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﻓﺮاﺧﻮان: در ﺻﻮرت ﻓﺸﺮدن ﻫﺮﮐﺪام از ﺷﺴﺘﯿﻬﺎی ﭘﻼﮔﻬﺎی ﺧﺒﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روی ﭘﻼگ ﭘﺎﺳﺦ در داﺧﻞ اﺗﺎق و ﭼﺮاغ ﺳﺮ در و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮاﻣﺮاﺗﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎره اﺗﺎﻗﻬﺎ روی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، روﺷﻦ، و ﺑﯿﺰر دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮاﻣﺮاﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﯾﺪ.

2- ﺳﯿﺴﺘﻢ احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر از ﻧﻮع دﯾﺪاری ﺷﻨﯿﺪاری ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

1-2 ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر: اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻧﻮاع روﮐﺎر ﯾﺎ روﻣﯿﺰی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪار ﻻزم، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد اﺗﺎﻗﻬﺎ، ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 4 ﺗﺎ 6 ﻣﺪار اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺪک، ﺑﺮای ﻧﺼﺐ روی ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده، و ﺷﺎﻣﻞ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق، ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﺑﺎ ﻻﻣﭗ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ روﺷﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪای ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ، دﮐﻤﻪ ﭘﯿﺠﯿﻨﮓ، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ، ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن، ﮔﻮﺷﯽ و دﻫﻨﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ، ﺑﯿﺰرﺑﺎﺗﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻧﻮری، ﺷﺴﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪار دﺳﺘﮕﺎه، و ﺷﺴﺘﯽ ﻗﻄﻊ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﯽ احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر: دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاق ﺿﺪ زﻧﮓ، و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ روی دﯾﻮار در اﺗﺎق ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ، ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ، و ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ ﺟﻨﺐ ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻤﺎران: اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﮔﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺮاق ﺿﺪزﻧﮓ، و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ روی دﯾﻮار ﯾـﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﺟﻨﺐ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻼﮔﻬﺎی ﺧﺒﺮ ﺟﻨﺐ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺷـﺎﻣﻞ رﻟـﻪ ﻓﺮﻣـﺎن، ﺷﺴـﺘﯽ ﻗﻄـﻊ ﺧﺒـﺮ، ﻻﻣـﭗ ﺧﺒـﺮ، ﮐـﺎﻧﮑﺘﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺷﺴﺘﯽ ﮔﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ، ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺘﻪ، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ، و ﮐﻠﯿﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑـﻮده، و ﻃـﺮح آن ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺗﺨﺖ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ اﺿﺎﻓﯽ، و ﺑﺪون ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺻﺪای ﺧﻮد، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑـﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.

ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ: ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﮐﺸﺸﯽ، ﺗﻮﮐﺎر، ﺑﺪون رﻟﻪ و ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠـﺰی ﺑـﺮاق ﺿـﺪ زﻧـﮓ، و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ روی دﯾﻮار در داﺧﻞ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎران، ﯾﺎ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻼگ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ: ﭘﻼگ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺎر، ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺮاق ﺿﺪ زﻧﮓ، و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ روی دﯾﻮار ﺟﻨـﺐ در ورودی در داﺧﻞ اﺗﺎق ﯾﺎ ﺗﻮاﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده، و ﺷﺎﻣﻞ رﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎن، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ، و ﺷﺴﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺮاغ ﺳﺮدرﻫﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻊ راﻫﺮوﻫﺎ: ﭼﺮاغ ﺳﺮدرﻫﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻊ راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع روﮐﺎر ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻮﮐﺎر، ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾـﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف، و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر در ورودی ﻫﺮ اﺗﺎق در راﻫﺮو و ﯾﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﻮده، و ﺷﺎﻣﻞ دو ﻋﺪد ﻻﻣﭗ، ﯾﮑـﯽ ﺑـﻪ رﻧﮓ  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﻋﻼم ﺧﺒﺮ، ﺑﺎ ﭘﻼگ ﺟﻨﺐ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر، و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای اﻋﻼم ﺧﺒﺮ، ﺑﺎ ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

2-2 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

اﻟﻒ- احضار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ واﻗﻊ در ﺟﻨﺐ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر

در ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر دادن ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺴﺘﯿﻬﺎی ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺟﻨﺐ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎران، در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺗﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ،ﻻﻣﭗ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺮاغ ﺳﺮ در، ﭼﺮاغ ﺗﻘﺎﻃﻊ راﻫﺮوﻫﺎ، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ اﺗﺎق ﻣﺮﺑﻮط واﻗـﻊ در روی دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐـﺰی ﻓﺮاﺧـﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر، و ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﯽ ﺧﺒﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر روﺷﻦ ﺷﺪه، و ﺑﯿﺮزﯾـﺎﺗﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐـﺰی و دﺳـﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﯽ ﺧﺒﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﯿﺰ، ﺑﻪ ﺻﺪا در آﯾﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ: در ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر دادن ﺷﺴﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺎق احضار ﮐﻨﻨﺪه، ﮐﻪ در روی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻗﺮار دارد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو اﺗﺎق در ﯾﮏ زﻣﺎن، ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﮐﻠﯿﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮﮐﺎر، ﺧﺎﻣﻮش ﺷـﺪن ﮐﻠﯿﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎی ﺧﺒﺮ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﻓﻮق و ﻗﻄﻊ ﺻﺪای ﺑﯿﺮزﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮنﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ارﺗﺒـﺎط ﻻزم ﺑـﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤـﻪ دو ﻃﺮﻓـﻪ ﺑـﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.

ب- احضار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ

در ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪن ﺷﺴﺘﯽ ﮐﺸﺸﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺷﺴﺘﯽ ﻓﺸﺎری ﭘﻼگ ﺧﺒﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روی ﭘﻼگ ﭘﺎﺳﺦ داﺧﻞ اﺗﺎق، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺳﺮدر و ﺗﻘﺎﻃﻊ راﻫﺮوﻫﺎ، و ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﻗﺮﻣﺰ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی و دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﯽ ﺧﺒﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر، روﺷﻦ ﺷﺪه، و ﺑﯿﺰر ﯾﺎ ﺗﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ، ﺑﻪ ﺻﺪا در آﯾﺪ.

ﻗﻄﻊ ﺧﺒﺮ: ﻗﻄﻊ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ از داﺧﻞ اﺗﺎق ﯾﺎ ﺗﻮاﻟﺖ احضار ﮐﻨﻨﺪه، ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑـﻮط، ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎردادن ﺷﺴـﺘﯽﻗﻄﻊ ﭘﻼگ ﭘﺎﺳﺦ، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

2-ﺳﯿﺴﺘﻢ احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر دﯾﺪاری ﺷﻨﯿﺪاری، ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوﺳﻮر ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ

اﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ دو ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

1-3 ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات

اﻟﻒ- دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰی :(CPU) دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی 64، 128، 256 ﯾﺎ 512 ﻧﻘﻄـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ آدرسﮔﺬاری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ و وﺳﻌﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐـﺰ اﺻـﻠﯽ اوﻟﯿـﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر، ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻻزم و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﮑﻪ دوﺑﻞ و ﯾﺎ از ﻧﻮع ﺗﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭼﺎﭘﮕﺮ و ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد.

ب- ﻟﻮازم و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ: ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﭘﻼگ احضار و ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺐ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر: اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻼگ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻦﻫﺎی ﻻزم ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﺗﮑﯽ ﯾﺎ زوج اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﮐﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻼگ احضار ﺣﻤﺎم و ﺗﻮاﻟﺖ: اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻼﮔﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﮐﺸﺸﯽ ﯾﺎ ﻫﺮﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﺧﺸﮏ و ﯾﺎ ﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

ﭼﺮاغ ﺳﺮدرﻫﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻊ راﻫﺮوﻫﺎ: ﭼﺮاغ ﺳﺮدرﻫﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻊ راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع روﮐﺎر ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾـﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر در ورودی ﻫﺮ اﺗﺎق در راﻫﺮو و ﯾﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ﺑﺪون وﻗﻔﻪ(UPS) : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎی احضار ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اراﯾﻪ ﺷـﺪه در ﻓﺼـﻞ ﻫﺸـﺘﻢ از ﻧﺸﺮﯾﻪ 110-2 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

2-3 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ ﺣﻠﻘﻪای

ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ احضار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﯿـﺐﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﺳﯿﻤﮑﺸـﯽ ﺣﻠﻘﻪای ﺑﺎﺷﺪ.

3-3 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ، ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﯾﺎ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺳـﻄﺢ اوﻟﻮﯾـﺖ ﺑﯿﻤـﺎران و ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﺎﻗﻬﺎ در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺠﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿـﺮ داده ﺷﻮد. در ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻟﻔﺎﻧﻤﺮﯾﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺗﺎﻗﻬـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی و ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳـﺖ (menu) ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﯾـﮏ اﺳـﻢ رﻣـﺰ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.

 

4- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻋﻼﻣﺖزا و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻋﻼﻣﺖزا و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن IEC، BS، VDE ﯾﺎ UL ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻧـﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد UL1069 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

1-4- ﺗﻌﺎرﯾﻒ

اﻟﻒ- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ : ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل اﭘﺮاﺗﻮر و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل آن ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد.

ب- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎرف: ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎری (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎری در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎری از آﻧﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﯾـﺎ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

پ- ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب:ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن(ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﻬﯿﺎران، ﺧﺪﻣﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن) در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ت- ﻣﺪار وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ (ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪود):ﻣﺪاری ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮﺛﺮ آن از 30 وﻟﺖ (وﻟﺘﺎژ ﭘﯿﮏ 42/4 وﻟﺖ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب) و ﻗﺪرت اﺳﻤﯽ ﺧﺮوﺟﯽ آن از 100 وﻟـﺖ-آﻣﭙﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ث- ﻣﺪار وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ:ﻣﺪاری ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻟﺘﺎژ و ﻗﺪرت آن از آﻧﭽﻪ در ﺑﻨﺪ “ت” ﺑﺮای ﻣﺪار وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ج- ﺳﯿﮕﻨﺎل احضار رﻣﺰدار : ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ اﻧﺴـﺎن را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻧﻤـﻮده و اﻗـﺪام ﻓـﻮری را ﺿـﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

چ- ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺿﻄﺮاری:ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری ﮐﻪ اﻗﺪام ﻓﻮری را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎًً ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ح- ﻫﺎدی زﻣﯿﻦ ﺷﺪه :ﯾﮏ ﻫﺎدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻣﺪار ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

خ- ﻫﺎدی اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ:  ﯾﮏ ﻫﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

د- ﻫﺎدی اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات: ﻫﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻏﯿﺮﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﺠﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻮﺷﺸـﻬﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺎدی زﻣـﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺎدی اﻟﮑﺘﺮود زﻣﯿﻦ، ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮدو، در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ در ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ذ- ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺘﯽ :ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﮐﻮﭘﻠﻪ ﺧﺎزﻧﯽ، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی در دﺳﺘﺮس ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی آن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.

ر- ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر : ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

– ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ: اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎران، اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻬﺎ، و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﻋﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر، ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻬﺎی ﺑﺮﻗﯽ، ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ، ﺗﻠﻔﻦ، و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ (ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن) در ﺗﻤـﺎس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺸـﮏ ﺑﺮﻗﯽ، اﻟﮑﺘﺮو ﮐﺎر دﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ درون ورﯾﺪی،در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

– ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی وﯾﮋه: اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ (CCU)، واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻓﺸـﺮده (ICU)، واﺣـﺪﻫﺎی آﻧﮋﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ، اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻋﻤﻞ و زاﯾﻤﺎن، و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران در آن ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی وﯾـﮋه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

– ﻣﻨﺎﻃﻖﺗﺮ : ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب راﮐﺪ ﺑﺮ روی ﮐﻒ آن ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در ﻣﻌﺮض ﺧﯿﺲ ﺑﻮدن و آﺑﺮﯾﺰی ﻗﺮار دارد، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود. اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺑـﺮای ﺗﻤﯿـﺰ ﮐـﺮدن ﻣﺤـﯿﻂ ﯾـﺎ رﯾﺨـﺘﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.

2-4- ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ ﺟﻌﺒﻪ

ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﮑﻞ داده ﺷﺪه و ﺳﻮار ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻـﺪﻣﺎت و آﺳـﯿﺒﻬﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری دارای اﺳﺘﺤﮑﺎم و دوام ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺮﻗﺪار ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺎﯾﻘﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. (ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺷـﺶ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑـﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﻧﺸﺮﯾﻪ 110-2 رﺟﻮع ﺷﻮد)

3-4- ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻗﮕﺮﻓﺘﮕﯽ

اﻟﻒ- ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﭘﺮاﺗﻮر در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻗﮕﺮﻓﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻦﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺎدی زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺪار ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.

پ- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ از اﺟﺰای ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﻗﺮاردادن ﭘﻼگ در ﭘﺮﯾﺰ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﺮﻗﮕﺮﻓﺘﮕـﯽ ﺷﻮد.

4-4- ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﮕﺰدﮔﯽ و ﺧﻮردﮔﯽ

ﻗﻄﻌﺎت آﻫﻨﯽ و ﻓﻮﻻدی، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﯾﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻟﻌﺎب دادن، ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﮐﺮدن، آﺑﮑﺎری و اﻣﺜﺎل آن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﮕﺰدﮔﯽ و ﺧﻮردﮔﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد.

5-4- اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات

اﻟﻒ- ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑـﺮای اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﻏﯿﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن در دﺳﺘﺮس ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﻗﺪار ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﻏﯿﺮﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﯾـﺎ ﺗﻌﻤﯿـﺮ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.

ب- رﻧﮓﻫﺎدﯾﻬﺎی ﻋﺎﯾﻘﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ/ زرد ﺑﻮده و ﻫﯿﭻﻫﺎدی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد. ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎدﯾﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎدﯾﻬﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ. پ- ﭘﯿﭻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﺷﺶ ﭘﺮ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﻓﺪار و ﯾﺎ ﻫﺮدو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻮده و ﺳﺮ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻌﻤﯿـﺮ و ﻧﮕﻬـﺪاری دﺳـﺘﮕﺎه، ﻗﻄـﻊ اﺗﺼـﺎل و ﺑﺮداﺷﺖ آن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

6-4- اﺟﺰای ﺳﯿﻤﺴﺘﻤﻬﺎی ﻋﻼﻣﺖزا و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﻧﺸﺮﯾﻪ 110-2 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺮد ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ               ب- ﺳﯿﻢﭘﯿﭽﻬﺎ پ- ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ           ت- ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﺳﺮﭘﯿﭽﻬﺎ

ث- ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﻨﺘﺮل       ج- ﭘﺮﯾﺰﻫﺎ و ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ                ح- ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ

خ- ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق       د- ﻋﺎﯾﻘﺒﻨﺪی                           ذ- ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی

ر- ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت دوم (اﺿﻄﺮاری)        ز- ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

7-4- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

 ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎرف ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻧﻈـﺎرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﺑـﻮده و وﺟـﻮد اﺷﮑﺎل در ﻣﺪارﻫﺎ و اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﯾﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ:

اﻟﻒ- ﯾﮏ ﻣﺪار ﺑﺎز ﻣﻨﻔﺮد، ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻔﺮد، ﯾﺎ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺎدی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر رﻣﺰدار

ب- ﻫﺎدی ﺗﮏ ﺑﺎز، ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺗﮏ، ﯾﺎ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺎدی ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘـﺮل ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء: در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻏﯿﺮ رﻣﺰدار، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑـﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری، ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻬﺎی ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﯾﮏ ﺑﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ را ﮐﻨﺘﺮل و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺿﺮورت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

پ- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺎدﯾﻬﺎی ﺗﮏ ﺑﺎز، زﻣﯿﻦ ﺗﮏ و ﻫﺎدﯾﻬﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺷﻨﻮدی و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ اﺿـﻄﺮاری در ﺳﯿﺴﺘﻢ احضار رﻣﺰدار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود. ﻫﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد اﺷﮑﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾـﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺻﻮﺗﯽ را، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺪار ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﺪا در آورد. ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﺻﺪا ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﺪاری ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﺪاری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﭘﺲ از رﻓﻊ اﺷﮑﺎل در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻠﯿﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻊ ﺻﺪا ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻـﺪا در آﯾﺪ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ وﺟﻮد اﺷﮑﺎل ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣـﯽآﯾـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ دﯾـﺪاری ﻣـﻮرد ﻟـﺰوم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 8-4- آزﻣﻮن

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط از اﺳﺘﺎﻧﺪارد UL1069 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮارد ﮔﯿﺮد: اﻟﻒ- آزﻣﻮن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪارﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوج، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖ وﻟﺖ- آﻣﭙﺮ ﻣﺪارﻫﺎ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 20)

ب- آزﻣﻮن ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 21 )- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و واﺣﺪﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل 110 درﺻﺪ وﻟﺘﺎژ اﺳـﻤﯽ ورودی ﻣـﺪاوم، ﺑـﺪون ﺻـﺪﻣﻪ و آﺳﯿﺐﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد وﻟﺘﺎژ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل دﻫـﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. – واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل دﻫﯽ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷـﺮاﯾﻂ 85 درﺻـﺪ وﻟﺘـﺎژ اﺳﻤﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

پ- آزﻣﻮن اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﻟﺮزش(ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 22 )        ت- آزﻣﻮن اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 23)

ث- آزﻣﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ24)                                     ج- آزﻣﻮن دوام (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ25)

چ- آزﻣﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ26)                    ح- آزﻣﻮن رﻃﻮﺑﺖ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ27)

خ- آزﻣﻮن ﺑﺮﻗﮕﺮﻓﺘﮕﯽ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 28)                                   د- آزﻣﻮن ﻧﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 29 )

ذ- آزﻣﻮن زودﮔﺬر (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ30)                                        ر- آزﻣﻮن اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ وﻟﺘﺎژ دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ31)

ز- آزﻣﻮن اﻓﺘﺎدن ﻟﻮازم (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ32)                                   س- آزﻣﻮن از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن اﺟﺰا (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 33)

ش- آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ34 )             ص- آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎی ﺧﺎص (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 35)

ط- آزﻣﻮن ﻟﻮازم ﺟﺒﺮان ﮐﺸﺶ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ37)

ظ- آزﻣﻮن ﭘﺎﺷﯿﺪن آب ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻟﻮازم در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎیﺗﺮ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 38)

ع- آزﻣﻮن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ39)

غ- آزﻣﻮن دیاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ(ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ40)

ف- آزﻣﻮن ﻣﺪاوﻣﺖ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ41)

9-4- ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری

اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮوﺷﻨﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﻤﯽ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ روﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ درج ﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑـﺮ روی دﺳـﺘﮕﺎه و ﯾـﺎ ﺑـﺮ روی ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺼـﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪای ﮐـﻪ در ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻟﻒ- ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ آرم ﻣﺸﺨﺼﻪ آن (درج ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه)

ب- ﺷﻤﺎره ﻣﺪل و ﮐﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن (درج ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه)

پ- وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﻤﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (درج ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه)

ت- وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺼﺐ (در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد)

ث- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺮاﻏﻬﺎ، ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ، وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه

ج- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ﻓﯿﻮز ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﯿﻮز چ- ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ ﻧﺼﺐ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روی دﺳﺘﮕﺎه اﻟﺼﺎق ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷـﻤﺎره و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺻـﺪور (درج ﺑـﺮ روی ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺻﻠﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ)

ح- ﮐﻨﺘﺮوﻟﻬﺎی آوﯾﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺳﺘﺎﻧﺪارد UL1605 ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﻮد.

خ- ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درج ﻋﺒـﺎرت “اﺿـﻄﺮاری” و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺨﺺ (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻗﺮﻣﺰ) در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

د- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ ﺣﺎوی ﺳﯿﻤﻬﺎی وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و وﻟﺘﺎژ ﮐـﻢ اﺳـﺖ، ﺳـﯿﻤﻬﺎی وﻟﺘـﺎژ ﺑـﺎﻻ ﺑﺎﯾـﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕـﺬاری و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

5-ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﻟﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی آن در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﯾﻪ ﺷـﺪه و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧﻘـﺎط و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ورودی، ﺗﻌﯿـﯿﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ورودی و ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دادهﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ب- ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻣﺮﮐﺰی )اﺻﻠﯽ( در واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل، ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت 90 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﻨﯿﺪاری ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و وﺟﻮد اﺷﮑﺎل را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

پ- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋـﺪم اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﻓﺮﻋـﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﺸﻮد.

ت- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻣـﻞ و اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪه) ﻣﺠـﺪداً در ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻗـﺮار دﻫـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ داﯾﻤﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ دادهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه وارد ﺷﺪه ﺑﻪ آن را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

ث- ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻣﯽﺷﻮد.

ج- ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ “ت” ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮهای آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻋﺎدی در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻬﻼک ﻣﺪاوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﺟﻮی ﻣﺴﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

6- اﺻﻮل و روﺷﻬﺎی ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر

1-6- ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

116ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ دارای ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدای ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در وﺿـﻌﯿﺖ وﯾـﮋهای اﺳـﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑـﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺼﺐ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ب- ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.

پ- ﺷﺮح ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل

ت- روش ﮔﺎمﺑﻪ ﮔﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ

ث- ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی دورهای ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ

ج- ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮی و ﺳﺮوﯾﺲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ      چ- ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪارﻫﺎ        ح- ﺷﺮح ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪارﻫﺎ

 

2-1-6-ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎ واﺣﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ دارای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ ﻧﺼـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻧﻘﺸـﻪ ﯾـﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل اﺻﻠﯽ اﻟﺼﺎق ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﻤﺎره ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور آن ﺑﺮ روی ﮐﻨﺘﺮل اﺻﻠﯽ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ارﺟﺎع داده ﺷﻮد.

3-1-6- ﻧﻘﺸﻪ ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﯿﻤﻬﺎ و ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎره ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

4-1-6-ﻧﻘﺸﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺪارﻫﺎی ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- ﻣﺪار ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه: اﯾﻦ ﻣﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان وﻟﺘﺎژ، ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺼﺮف (وات) ﺑﺮق ورودی ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻫﺎدی اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ب- ﻣﺪارﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر: در ﻧﻘﺸﻪ ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪار ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.

پ- ﻣﺪارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل آوﯾﺰ: ﻣﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه و ﺷﻤﺎره ﺳﺮی آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ وﻟﺘﺎژ و آﻣﭙﺮاژ ﯾﺎ وات ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ذﮐﺮ ﺷﻮد.

5-1-6-در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎی ﻣﺪارﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪود از اﺑﺰارﻫﺎی وﯾﮋهای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﻮعاﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻧﺼﺐ ذﮐﺮ ﺷﻮد.

6-1-6-در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺠﺎز در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑـﺮداری ﻋﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰاﯾﯽ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ دﻓﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

2-6- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ

1-2-6-ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻠﮑﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎلزا و احضار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﺨﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ،ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد:

اﻟﻒ- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎﯾﻖ و ﻏﻼف ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ دارای ﺧﻔﺎظ (ﺷﯿﻠﺪ) ﺑﺎﺷﺪ.

ب- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟﺮای ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎﯾﻖ و ﻏﻼف ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﭘﻠـﯽاﺗـﯿﻠﻦ ﯾـﺎ ﭘﻠﯽاوﻟﻔﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ دارای ﺣﻔﺎظ(ﺷﯿﻠﺪ) ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

2-2-6-ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ اول از ﻧﺸﺮﯾﻪ 110-1 (ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اول) ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓﻨـﯽ ﺳﯿﻤﻬﺎ و ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼـﻞ اول از ﻧﺸـﺮﯾﻪ 110-2 و ﻓﺼﻞ دوم از ﻧﺸﺮﯾﻪ 110-1(ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اول)ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ

3-2-6-اﺗﺼﺎﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﻠﺰی ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﻧﻞ و ﺗﻘﺴﯿﻢ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﭻ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

4-2-6-ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎر ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎ و ﺳﯿﻤﻬﺎی اﺗﺼﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

5-2-6-ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق، ﻫﺎدﯾﻬﺎی وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺰا از ﻫﺎدﯾﻬﺎی وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ ﻣﺠﺮا ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﻮاﻧﻊ ﻻزم از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد.

6-2-6-اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع، ﻗﻄﺮ، ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺎدﯾﻬﺎی ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

7-2-6-ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻤﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و در ﻫﯿﭻ ﻣـﻮردی ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای اﻧﺸـﻌﺎب اﺻـﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎدﯾﻬﺎی ﻣﺴﯽ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺮای اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺮﻋﯽ از 0/5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0/8(ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ ﻗﻄـﺮ) ﮐﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

8-2-6- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﻤﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮق ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ و ﺑﺪون زدﮔﯽ ﺑﻮده و اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻧﻮع ﺷﺎﻧﻪای ﭘﯿﭽﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

9-2-6- ﻟﻮازم ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﺗﺮ و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧﻮع ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻧﻔﻮذ آب و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﺒﻪﻫـﺎ، ﮐﻠﯿـﺪﻫﺎ، ﭘﺮﯾﺰﻫـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای درﺟـﺎت ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺑـﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮردﻣﺼﺮف در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ IP44 ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ آب)

ب- ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﺗﺮ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ IP45 ﺑﺎﺷـﺪ (ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر)

3-6-اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات

1-3-6-ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﺟﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻞﺷﺪن ﯾﺎ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول 1-3 از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، ﻧﺸﺮﯾﻪ 110-2 را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ.

2-3-6-اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﺮﺧﺶ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ اﺳـﺘﻘﺮار آن ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﮕـﺮ درﻣﻮاردی ﮐﻪ از واﺷﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻟﻮازم ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

3-3-6-ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺮﻗﺪار ﻋﺎﯾﻘﺒﻨﺪی ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎی اﺗﺼﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻏﯿﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﮑﺎک ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺗﻌﯿﯿـﺮ ﻧﮑﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣـﺪاوﻣﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4-6-ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ دوم

1-4-6- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دارای ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ و ﯾـﺎ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ اﻓﺸﺎﻧﮏﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﺴﻮ ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎرژ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ. (ﺑﻨﺪ 11-6 ازﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ، ﻧﺸﺮﯾﻪ 110-2 ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد)

2-4-6-ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎ در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.

3-4-6-ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺨﺰن ﻣﺨﺼﻮص اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿـﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

4-4-6-ﺷﺎرژ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧـﺮخ ﺷـﺎرژ، ﮔﺎزﻫـﺎی ﺑـﺎﺗﺮی ﺑﺎﻋـﺚ اﺧـﺘﻼل در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺸﻮد.

5-4-6-ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺷﺎرژ ﺟﺰﯾﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.

6-4-6-در ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺪار ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺠﺪد ﺑﺎﺷﺪ.

 

جهت دانلود کامل مطالب با فرمت PDF روی لینک زیر کلیک نمایید.