نمایشگر دیجیتال وایرلس احضار پرستار

اجرای سیستم احضار پرستار بیسیم در بخش دیالیز و داخلی ۸ بیمارستان شهید بهشتی همدان

سیستم احضار پرستار بیسیم در آبان ۱۴۰۰با ۳۳ تخت و ۵ سرویس بهداشتی در بیمارستان شهید بهشتی همدان اجرا گردید.

کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی
کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی

کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی

کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی

نمایشگر دیجیتال وایرلس احضار پرستار
نمایشگر دیجیتال وایرلس احضار پرستار
کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی
کلید وایرلس احضار پرستار در کنسول گاز طبی
کلید احضار پرستار بیسیم روی کنسول

اجرای سیستم احضار پرستار بیسیم در بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی قروه

سیستم احضار پرستار بیسیم در تیر ۱۴۰۰با ۳۰ تخت و ۵ سرویس بهداشتی در  بیمارستان شهید بهشتی قروه اجرا گردید.

کلید احضار پرستار بیسیم روی کنسول
کلید احضار پرستار بیسیم روی کنسول

نمایشگر بیسیم احضار پرستار

نمایشگر بیسیم احضار پرستارکلید احضار پرستار بیسیم روی کنسول

کلید احضار پرستار بیسیم روی کنسول