نمایشگر مدیریتی احضار پرستار و سامانه اعلام کد اضطراری

استعلام بگیرید

در قسمت خدمات پرستاری جهت مدیریت چندین بخش بیمارستان از این نمایشگر استفاده می شود.

امکان نظارت سوپروایزر بر بخش های بیمارستان و همچنین ثبت فاصله زمانی بین احضار پرستار و رسیدن پرستار را فراهم می نماید.

 

مدیریت سامانه اعلام کد اضطراری بیمارستان

مدیریت سامانه احضار پرستار بیمارستان

ایران کد محصول: