اجرای سیستم احضار پرستار صامت در 10 بخش بیمارستان نهم دی تربت حیدریه

سیستم احضار پرستار سخنگو در مهر ۱۳۹۹ با 130 تخت و سرویس بهداشتی در 10 بخش  بیمارستان نهم دی تربت حیدریه اجرا گردید.

نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت
نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
چراغ سر درب احضار پرستار
چراغ سر درب احضار پرستار
کلید کششی احضار پرستار
کلید کششی احضار پرستار
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
چراغ های سردرب احضار پرستار
چراغ سردرب احضار پرستار
چراغ سردرب احضار پرستار در حالت نرمال سبز و درحالت احضار قرمز
چراغ سردرب احضار پرستار در حالت نرمال سبز و درحالت احضار قرمز
نمایشگر احضار پرستار صامت
نمایشگر احضار پرستار صامت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت
نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت
بخش اورژانس بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
بخش اورژانس بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
چراغ سر درب احضار پرستار
چراغ سر درب احضار پرستار
کلید توکار احضار پرستار در کنسول عمودی شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول عمودی شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول عمودی شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول عمودی شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار بهمراه پورت زیربالشتی
کلید توکار احضار پرستار بهمراه پورت زیربالشتی
نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت
نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت
کلید توکار احضار پرستار در ستون سقفی
کلید توکار احضار پرستار در ستون سقفی
کلید توکار احضار پرستار در ستون سقفی
کلید توکار احضار پرستار در ستون سقفی
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول عمودی شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول عمودی شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت کارا طب
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت کارا طب
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت فرسار تجارت
نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت
نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت کارا طب
کلید توکار احضار پرستار در کنسول شرکت کارا طب
نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت
نمایشگر نمراتوری احضار پرستار صامت