نمونه نقشه کابل کشی سیستم احضار پرستار صامت سیمی بر اساس ضوابط نشریه شماره ۸۹ مقررات ملی تاسیسات برق بیمارستان

نقشه سیم کشی احضار پرستار
نقشه سیم کشی احضار پرستار


ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی ( کلاس خطر وسایل پزشکی بر اساس پیشنهادات سازمان هماهنگ سازی جهانی )


استاندارد اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران ( الزام تجهیز بیمارستان ها به سیستم احضار پرستار و سامانه اعلام کد اضطراری )


استاندارد اعتباربخشی مراکز دارای دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل IPD ( الزام تجهیز مراکز IPD به سیستم احضار پرستار )


کاتالوگ فارسی سیستم احضار پرستار صامت و صامت بیسیم
( Nurse call system Catalog – FA)


 English Catalog of Nurse call system and wireless Nurse call system
(Nurse call system Catalog – EN)


کاتالوگ سامانه اعلام کد اضطراری بیمارستانی
(Emergency code announcer Catalog)