اجرای سیستم احضار پرستار بیسیم صامت در بیمارستان بانک ملی مشهد

سیستم احضار پرستار سخنگو بیسیم در آبان ۱۳۹۹ در بیمارستان بانک ملی مشهد اجرا گردید.

نمایشگر احضار پرستار بیسیم
نمایشگر احضار پرستار بیسیم

کلید احضار پرستار زیربالشتی دار بیسیم
کلید احضار پرستار زیربالشتی دار بیسیم
کلید احضار پرستار زیربالشتی دار بیسیم
کلید احضار پرستار زیربالشتی دار بیسیم
کلید احضار پرستار زیربالشتی دار بیسیم
کلید احضار پرستار زیربالشتی دار بیسیم
کلید کششی احضار پرستار بیسیم
کلید کششی احضار پرستار بیسیم
کلید احضار پرستار زیربالشتی دار بیسیم
کلید احضار پرستار زیربالشتی دار بیسیم
پیجر منشی
کلید پیجر جهت اتاق پزشکان با امکان احضار منشی، ورود ممنوع و ورود بیمار بعدی