اجرای سیستم احضار پرستار سخنگو در بخش LDR بیمارستان قائم مشهد

سیستم احضار پرستار سخنگوی بیومدیکال در فروردین ماه ۱۳۹۷ با ۱۳ تخت و ۱۱ سرویس بهداشتی در بخش LDR (زایشگاه) بیمارستان قائم (عج) مشهد اجرا گردید.

پنل نمایش احضار پرستار

در بخش LDR بیمارستان قائم بمنظور نزدیک کردن بصری محیط اتاق ها به محیط آرامش بخش هتلی از تجهیزات مرسوم بیمارستانی استفاده نگردیده است و کلید های احضار پرستار نیز بصورت کلید توکار اجرا گردید.

کلید احضار پرستار توکار
کلید احضار پرستار توکار
کلید کششی سرویس بهداشتی
کلید کششی سرویس بهداشتی
چراغ سردرب – اندیکاتور
تابلو ترمینال باکس ۳۰ تخته احضار پرستار
کلید کنسل نصب شده در ورودی هر اتاق