اجرای سیستم احضار پرستار سخنگو در بخش جراحی اعصاب بیمارستان قائم مشهد

سیستم احضار پرستار سخنگوی بیومدیکال در خرداد ماه ۱۳۹۸ با ۲۱ تخت و ۸ سرویس بهداشتی در بخش جراحی اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد اجرا گردید.

 

استیشن پرستاری
استیشن پرستاری
نمایشگر ۳۲ تخته بیومدیکال
کلیداحضار پرستار بر روی کنسول فرسار تجارت

کلید کنسل ورودی اتاق
چراغ های سردرب