اجرای سیستم احضار پرستار سخنگو در بخش اطفال یک بیمارستان قائم مشهد

سیستم احضار پرستار سخنگوی بیومدیکال در تیر ماه ۱۳۹۸ با ۳۱ تخت و ۸ سرویس بهداشتی در بخش اطفال یک بیمارستان قائم (عج) مشهد اجرا گردید.

استیشن پرستاری
نمایشگر ۴۰ تخت و سرویس
کلیداحضار پرستار بر روی کنسول فرسار تجارت

کلید کنسل ورودی سرویس بهداشتی و کلید احضار پرستار کششی

چراغ های سردرب