اجرای سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در بخش داخلی بیمارستان شمس الشموس ارتش

سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در آبان ۱۳۹۸ با ۲۲ تخت و ۱۲ سرویس بهداشتی در بخش داخلی بیمارستان شمس الشموس (۵۵۰ ارتش) اجرا گردید.

کلیدهای بیسیم احضار پرستار به همراه شاسی زیربالشتی
نمایشگر بیسیم وسخنگو سیستم احضار پرستار

کلید بیسیم کششی احضار پرستار