اجرای سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در بخش ICU و CCU بیمارستان شهسوار -تنکابن

سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در آبان ۱۳۹۸ با ۱۳ تخت و سرویس بهداشتی در بخش ICU و CCU بیمارستان خصوصی شهسوار شهر تنکابن اجرا گردید.