احضار پرستار توان پرتو

نمایشگر بیسیم وسخنگو سیستم احضار پرستار


سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در آذر ۱۳۹۸ با ۱۶ تخت و ۶ سرویس بهداشتی در بخش زنان بیمارستان بوعلی سینا ارتش شهر همدان اجرا گردید.

کلیدهای بیسیم احضار پرستار به همراه شاسی زیربالشتی
نمایشگر بیسیم وسخنگو سیستم احضار پرستار