اجرای سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در بخش مردان بیمارستان بوعلی سینا ارتش همدان

سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در آذر ۱۳۹۸ با ۲۲ تخت و ۶ سرویس بهداشتی در بخش مردان بیمارستان بوعلی سینا ارتش شهر همدان اجرا گردید.

کلیدهای بیسیم احضار پرستار به همراه شاسی زیربالشتی
نمایشگر بیسیم وسخنگو سیستم احضار پرستار