اجرای سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در بخش زایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع)

سیستم احضار پرستار بیسیم سخنگو در آبان ۱۳۹۸ با ۱۰ تخت و ۳ سرویس بهداشتی در بخش زایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) اجرا گردید.

اتاق معاینه زایشگاه
اتاق لیبر زایشگاه