اجرای سیستم احضار پرستار بیسیم در بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی قروه

سیستم احضار پرستار بیسیم در تیر 1400با 30 تخت و 5 سرویس بهداشتی در  بیمارستان شهید بهشتی قروه اجرا گردید.

کلید احضار پرستار بیسیم روی کنسول
کلید احضار پرستار بیسیم روی کنسول

نمایشگر بیسیم احضار پرستار

نمایشگر بیسیم احضار پرستارکلید احضار پرستار بیسیم روی کنسول

کلید احضار پرستار بیسیم روی کنسول